De Ronde & Haveman

De Ronde & Haveman

Onderzoeks- en Adviesbureau voor Geobotanie en Landschap

Vegetatiekundig onderzoek

Als het gaat om plantensociologisch en vegetatiekundig onderzoek zijn wij al jaren toonaangevend, voorheen bij de Dienst Vastgoed Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf, maar sinds oktober 2022 als zelfstandig bureau De Ronde & Haveman. Door onze bewezen, inductieve manier van werken weten we altijd weer nieuwe inzichten te ontwikkelen die gebaseerd zijn op een zorgvuldig en onbevooroordeeld vergelijk van vegetatieopnamen en standplaatsgegevens. Dit is een voorwaarde voor locatiespecifieke en op de situatie toegesneden visies en adviezen.

De onderwerpen hieronder geven een goede indruk van onze plantensociologische en vegetatiekundige expertise, maar het betreft geen volledig overzicht. Mocht u niet vinden wat u zoekt, ons willen inschakelen voor vegetatiekundig werk, of vragen hebben over wat we voor u zouden kunnen betekenen, neem dan gerust contact met ons op via onze contactpagina.

Plantensociologische inventarisaties

Voor plantensociologische inventarisaties bent u bij ons aan het goede adres. Op basis van vegetatieopnamen analyseren we het voorkomen van vegetatietypen van terreinen of stadswijken, of analyseren we de variatie van bijvoorbeeld de struwelen in grotere gebieden zoals gemeenten of provincies. Zulke inventarisaties zijn bij uitstek geschikt om een overzicht te krijgen over de systeemdiversiteit van gebieden en de mogelijkheden voor behoud en verdere ontwikkeling, bijvoorbeeld ten behoeve van biodiversiteitsherstel.

 

Voorbeelden zijn de inventarisatie van plantengemeenschappen op kazernes (intern RVB) en de landelijke revisie van de braamstruwelen die verschenen is in de Revisie vegetatie van Nederland.

Vegetatiekarteringen

We hebben samen meer dan 40 jaar ervaring met vegetatieonderzoek en het in kaart brengen van de vegetatie. Daarbij hanteren we een hoge kwaliteitstandaard. Onze meerwaarde ligt in de onbevooroordeelde analyse van de vegetatieopnamen als basis voor de typen op de kaart. We documenteren ook de typen die vanwege hun geringe oppervlakte niet op de kaart verschijnen, maar die vaak wel indicatief zijn voor de staat van het terrein. Hierbij hebben we oog voor de 'klassieke' vegetatietypen, maar ook voor vaak verontachtzaamde begroeiingen. We besteden veel aandacht aan de duiding van de typen, zowel vanuit ecologisch als historisch oogpunt.

 

Hiermee zijn wij de aangewezen partner als u kennis wilt ontwikkelen over de vegetatie op uw terrein of inzicht wilt krijgen in de mogelijkheden voor (verdere) ontwikkeling. 

Successieonderzoek en monitoring

Veranderingen in de vegetatie zijn op allerlei manieren te volgen, afhankelijk van het doel dat met het onderzoek wordt beoogd. Bij De Ronde & Haveman hebben we ervaring met tal van methoden, bijvoorbeeld de monitoring op landschapsschaal (de vergelijking van opeenvolgende vegetatiekaarten), de veranderingen in soortensamenstelling van plantengemeenschappen (door middel van permanente kwadraten) en detailonderzoek naar de turn-over van soorten binnen één vegetatietype (zie ook de foto). Zowel voor de opzet van het onderzoek als voor de uitvoering er van en de analyse van gegevens kunt u ons inschakelen. 

Beoordeling botanische kwaliteit grasland

Grasland maakt een belangrijk deel uit van het Nederlandse landbouwareaal en is typisch voor ons cultuurlandschap: het is echte boerennatuur! Door landbouwkundige rationalisatie is de biodiversiteit van deze eertijds soortenrijke graslanden helaas sterk achteruit gegaan. In de landbouwtransitie wordt ingezet op een meer natuurinclusieve landbouw, waarin kruidenrijke graslanden een belangrijke rol spelen. 

 

Wij helpen u met de beoordeling van de botanische kwaliteit van uw grasland voor de inpassing van bloemrijk of kruidenrijk grasland in uw agrarische bedrijfsvoering. Hierbij werken we volgens de methode die ontwikkeld is door Wim Schippers (Aardewerk Advies) in de veldgids "Ontwikkelen van Kruidenrijk Grasland". Het recentste project dat we hebben afgerond is de beoordeling van botanische kwaliteit van agrarische graslanden in de Beimerwaard voor de Gestichten Doesburg.