De Ronde & Haveman

De Ronde & Haveman

Onderzoeks- en Adviesbureau voor Geobotanie en Landschap

Artikelen

 • Haveman, R. (2022). Myosurus minimus in Betuwse boomkwekerijen - een plantensociologische uitweiding.Stratiotes 58: 32-51. pdf

 • Haveman, R. (2021). Een onvindbare sperwer en het wezen van de plantensociologie.Stratiotes 57: 3-4. pdf

 • Haveman, R. & I. de Ronde (2021). Eten is weten. Over plantensociologie, vegetatiekunde en kundig weten.Stratiotes 57: 16-39. pdf

 • Haveman, R. (2021). Op dat hele kleine stukje aarde. Een plantensociologische vakantievertelling.Stratiotes 56: 13-28. pdf

 • Jansen, J.A.M., R. Haveman & J.H.J. Schaminée (2017). Vegetation mapping in the Netherlands. – Documents Phytosociologiques 6: 116-132. pdf

 • Haveman, R., I. de Ronde & J.H.J. Schaminée (2017). Retamoid scrubs of the Cytisetea scopario-striati Rivas-Mart. 1974 in the Netherlands:  a new approach to classify marginal associations.Tuexenia 37: 143-161. pdf

 • Haveman, R. (2015). Monitoring en PAS – de les van het verleden. – De Levende Natuur 116(2): 49-50. pdf

 • Haveman, R. & J.A.M. Janssen (2008). The analysis of long term changes in plant communities using large databases: the effect of stratified re-sampling. – Journal of Vegetation Science 19 (3): 355-362.

 • De Ronde, I. & R. Haveman (2007). Problems in vegetation monitoring in nature management practice: two case studies. – Annali Di Botanica nuova serie VII: 127-135. 

 • Haveman, R. & J.H.J. Schaminée (2005). Floristic changes in abandoned oak coppice woods in the Netherlands with some notes on apomictic species.  – Botanica Chronika 18: 149-160. 

 • Weeda, E.J., R. Haveman & J.H.J. Schaminée (2003). Veranderingen in de samenstelling van akkerassociaties (Stellarietea mediae). – Stratiotes 26: 20-52

 

Boeken

 • Van Dort, K., B. van Gennip, M. Schrijvers-Gonlag (2017). Inleiding. – In: K. van Dort, B. van Gennip & M. Schrijvers-Gonlag (red.), De vegetatie van Nederland. 6. Mossen- en korstmossengemeenschappen. KNNV Uitgeverij, Zeist.

 • Schaminée, J.H.J., J.A.M. Janssen, R. Haveman, S.M. Hennekens, G.B.M. Heuvelink, H.P.J. Huiskes & E.J. Weeda (2006). Schatten voor de natuur. KNNV Uitgeverij, Utrecht.

Publicaties plantensociologie en vegetatiekunde

Hieronder vindt u onze publicaties over plantensociologische onderwerpen. Het betreft niet alleen methodologische verhandelingen, maar ook classificaties en overzichten, beschrijvingen van de groeiplaatsen van soorten en publicaties over vegetatiecomplexonderzoek en databases.

Methode en geschiedenis

In verschillende artikelen en boekhoofdstukken hebben we aandacht besteed aan de plantensociologische methode. In veel gevallen gaat het om bespiegelingen en reflecties als onderdeel van artikelen met een inhoudelijk thema. In een enkel geval gaat het echter om artikelen, boekhoofdstukken of blogs die helemaal ingaan op de methode. We durven te stellen dat de plantensociologie een geprotocoleerde wijze van kijken is waardoor voor degene die heeft leren kijken veel oude én nieuwe kennis beschikbaar komt. We hopen in onze publicaties telkens juist dit aspect voor het voetlicht te brengen, in kleinere of grotere betogen.

Classificatie

In tal van artikelen en boeken hebben we een bijdrage geleverd aan de classificatie van de vegetatie in Nederland. Hierbij heeft altijd de nieuwsgierigheid centraal gestaan, de vraag naar de totstandkoming van de geobserveerde patronen. Hoewel in de plantensociologie de classificatie vaak tot doel wordt verheven (bijvoorbeeld in N2000-karteringen) heeft de classificatie pas zin als ze leidt tot begrip (‘verstehen’) van de vegetatie. Pas door de vegetatiekundige invulling krijgt de plantensociologie zin.

 

Behalve uit tal van kleinere classificaties blijkt onze expertise en vaardigheid ook de grote overzichten, waarin grote datasets zijn geanalyseerd, bijvoorbeeld in de Revisie vegetatie van Nederland.

  Struwelen

  • Haveman, R. (in druk). Phytosociological notes on hedges in South Ayrshire, Scotland. – Forum Geobotanicum
  • Haveman, R., I. de Ronde, M. Filius & T. van Heusden (2023). Van mythes, mantels en plantensociologisch realisme. – Stratiotes 59: 18-36. pdf
  • Loidi, J., J.A. Campos, R. Haveman & J. Janssen (2019). Shrublands of Temperate Europe. In J. Dengler, Encyclopedia of World's Biomes - Grasslands. Elsevier Science, Amsterdam.
  • Haveman, R. & I. de Ronde (2019). Vegetation classification as a mirror of evolution? Thoughts on the syntaxonomy and management of bramble scrubs of the Prunetalia (Rhamno-Prunetea). – Biologia 74: 395-404. pdf
  • De Ronde, I. & R. Haveman (2017). Lonicero-Rubetea. – Stratiotes 50/51: 98-107.
  • Haveman, R., I. de Ronde & J.H.J. Schaminée (2017). Cytisetea scopario-striati. – Stratiotes 50/51: 108-118.
  • Haveman, R.,  I. de Ronde, E.J. Weeda & J.H.J. Schaminée (2017). Salicetea arenariae. – Stratiotes 50/51: 119-137.
  • Haveman, R., I. de Ronde & J.H.J. Schaminée (2017). Rhamno-Prunetea. – Stratiotes 50/51: 138-160.
  • Haveman, R., I. de Ronde & J.H.J. Schaminée (2017). Retamoid scrubs of the Cytisetea scopario-striati Rivas-Mart. 1974 in the Netherlands:  a new approach to classify marginal associations. – Tuexenia 37: 143-161. pdf
  • Haveman, R., I. de Ronde, R.J. Bijlsma & J.H.J. Schaminée (2014). Systematic randomised sampling along three landscape transects in the Netherlands reveals the geographically structured variation in Rubus scrubs. – Phytocoenologia 44: 31-44. pdf
  • Haveman, R., I. de Ronde & E.J. Weeda (2014). Ecologie, verspreiding en syntaxonomie van Nederlandse struwelen. II. Bramenrijke kapvlaktes. – Stratiotes 46: 5-40. pdf
  • Haveman, R., E.J. Weeda, A.M.M. Van Haperen & I. de Ronde (2013). Ecologie, verspreiding en syntaxonomie van Nederlandse struwelen. I. Het Salicetum capreae. – Stratiotes 45: 4-29. pdf
  • Haveman, R., I. de Ronde & E.J. Weeda (2012). The Rubetum taxandriae ass. nova (Lonicero-Rubion silvatici, Lonicero-Rubetea plicati), a new bramble association from the Belgian and Dutch Campine. – Tuexenia 32:55-65. pdf
  • Haveman, R. & A. van Haperen (2008). Bramenrijke duinstruwelen. – Stratiotes 36/37: 63-86. pdf
  • Haveman, R., J.H.J. Schaminée & A.H.F. Stortelder (1999). Lonicero-Rubetea plicati. - In A.H.F. Stor­tel­der, J.H.J. Schaminée & E.J. Weeda, De Vegetatie van Nederland 5. Opulus Press, Uppsa­la.
  • Haveman, R., J.H.J. Schaminée & E.J. Weeda (1999). Rhamno-Prunetea. - In A.H.F. Stortelder, J.H.J. Schaminée & E.J. Weeda, De Vegetatie van Nederland 5. Opulus Press, Uppsala.
  • Haveman, R. (1997). Het Rubetum grati (Lonicero-Rubetea plicati  classis nova) in Nederland. - Stratiotes 14: 41-51. pdf

   

  Graslanden en pionierduinen

  • Haveman, R. & I. de Ronde (2019). Gedachten over het Euphorbio paraliadis-Ammophiletum op Texel. – Stratiotes 54: 27-41. pdf
  • Haveman, R. & I. de Ronde (2018). Dwergviltkruid-Langbaardgraslanden op militaire terreinen – een bijdrage tot de kennis over het Thero-Airion in Nederland. – Stratiotes 53: 5-22. pdf
  • Van Dort, K., R. Haveman, L. Sparrius & I. de Ronde (2017). Ceratodonto purpurei-Polytrichetea piliferi. – In: K. van Dort, B. van Gennip & M. Schrijvers- Gonlag (red.), De vegetatie van Nederland. 6. Mossen- en korstmossengemeenschappen. KNNV Uitgeverij, Zeist.
  • Sykora, K.V., H.J. Stuiver, I. de Ronde & L.J. de Nijs (2009). Fourteen years of restoration and extensive year round grazing with free foraging horses and cattle and its effect particularly on dry species rich riverine levee grasslands. Phytocoenologia 39: 265-286. 

  • Sykora, K.V., H.J. Stuiver, I. de Ronde & L.J. de Nijs (2009). Stroomdalgrasland en veertien jaar verwildering in de Millingerwaard. Stratiotes 39: 21-45. pdf

  • Haveman, R. & J.H.J. Schaminée (2004) [“2003”]. Inland dune vegetation in the Netherlands. - Anali di Botanica III: 118-122.

   

  Zomen en zoombegroeiingen

  • De Ronde,I. & R. Haveman (2020). Het Claytonio-Anthriscetum caucalidis in de meeuwenkolonies op de Hors en de Vliehors. – Stratiotes 55: 6-18. pdf

  • Haveman, R. (2018). Phytosociological notes on the fern-meadow vegetation of mid-west Scotland and the Netherlands. – The Fern Gazette 20(7): 255-266. pdf

  • Weeda, E.J. & R. Haveman (2017). Melampyro-Holcetea. – Stratiotes 50/51: 46-71.

   

  Tredgemeenschappen

  • Haveman, R., I. de Ronde, M. Filius & T. van Heusden (ingezonden.). Een over het hoofd geziene tredplantengemeenschap: het Rumici-Spergularietum rubrae. – Stratiotes 60. 

  • Haveman, R. (2022). Myosurus minimus in Betuwse boomkwekerijen - een plantensociologische uitweiding. – Stratiotes 58: 32-49. pdf

   

  Kwelders

  • Filius, M.J., I. de Ronde & R. Haveman (2020). De kwelderzegge-associatie (Junco-Caricetum extensae) nader bekeken. – Stratiotes 55: 34-48. pdf

  • Janssen, J.A.M. , R. Haveman , A.S. Kers & I. de Ronde (2012). De Zandzeekraal-associatie (Salicornietum decumbentis) in Nederland. – Stratiotes 43: 26-33. pdf

   

  Heides en heischrale graslanden

  • Loidi, J., G. de Blust, J.A. Campos, R. Haveman & J. Janssen (2019). Heathlands of Temperate and Boreal Europe. In J. Dengler, Encyclopedia of World's Biomes - Grasslands. Elsevier Science, Amsterdam.

  • Weeda E.J., R. Haveman R & I. de Ronde (2017) Nardetea. Stratiotes 50/51:72-77.

  • De Ronde (2017) Calluno-Ulicetea. Stratiotes 50/51: 78-81.

  • De Ronde, I. & R. Haveman (2015). Op het randje – een plantensociologische analyse van heischraal grasland op defensieterreinen. – Stratiotes 47: 76-96. pdf

   

  Overig

  • Haveman, R. H. Jager & I. de Ronde (2018). Een echo uit een koud verleden: het Nymphaeetum candidae Miljan 1958 in Nederland. – Stratiotes 52: 5-31. pdf

  • Haveman, R. & I. de Ronde (2017). Potametea. – Stratiotes 50/51: 22-26

  • Haveman, R. I. de Ronde, P.A.M. Hommel & J.H.J. Schaminée (2017). Galio-Urticetea. – Stratiotes 50/51: 92-97.
  • Van Dort, K., R. Haveman, E. Weeda, B. van Gennip & M. Schrijvers-Gonlag (2017). Psoretea decipientis. – In: K. van Dort, B. van Gennip & M. Schrijvers-Gonlag (red.), De vegetatie van Nederland. 6. Mossen- en korstmossengemeenschappen. KNNV Uitgeverij, Zeist
  • Hommel, P.A.M., R. Haveman & I. de Ronde (2017). Querco-Fagetea. – Stratiotes 50/51: 177-188.
  • Hommel, P.A.M., R. Haveman & I. de Ronde (2017). Vaccinio-Piceetea. – Stratiotes 50/51: 168-176.
  • Hommel, P.A.M., R. Haveman, J.A.M. Janssen & I. de Ronde (2017). Quercetea roboris-petraeae. – Stratiotes 50/51: 163-167.
  • Haveman, R., J.H.J. Schaminée & E.J. Weeda (1998). Stellarietea mediae. - In J.H.J. Schaminée, A.H.F. Stortelder & E.J. Weeda, De Vegetatie van Nederland 4. Opulus Press, Uppsala.

   

  Overzichten en samenvattingen

  • Schaminée, J., R. Haveman, S. Hennekens, M. Horsthuis, J. Janssen, I. de Ronde, N. Smits & K. Sýkora (2019). Veldgids Plantengemeenschappen van Nederland. KNNV Uitgeverij, Zeist.
  • Schaminée, J.H.J., R. Haveman, P.A.M. Hommel, J.A.M. Janssen, I. de Ronde, P.C. Schipper, E.J. Weeda, K.W. van Dort & D. Bal (2017). Revisie vegetatie van Nederland. – Stratiotes 50/51, Plantensociologische Kring Nederland, Wageningen.
  • Schaminée, J., J. Janssen, E. Weeda, P. Hommel, R. Haveman, P. Schippers & D. Bal (2015). Veldgids Rompgemeenschappen. KNNV Uitgeverij, Zeist.

  Sigmasociologie en vegetatiecomplexen

  Vegetatiecomplexonderzoek is in Nederland een weinig belicht onderdeel van de plantensociologie. Het staat ook wel bekend onder de naam 'sigmasociologie', naar de Griekse letter Ʃ, dat in de wiskunde gebruikt wordt om een sommering aan te duiden. Wij hebben de methode gebruikt voor de karakterisering van het habitat van de zadelsprinkhaan (Ephippiger diurnus) en de vergelijking van ingewikkelde (duin-)karteringen. 

  Rapportages en artikelen

  • Haveman, R. & I. de Ronde (2022). Het habitat van Ephippiger diurnus. Sigmasociologische beschrijving van het habitat van de zadelsprinkhaan op twee militaire oefenterreinen. Rijksvastgoedbedrijf, Directie Vastgoedbeheer, Wageningen, 56 pp. pdf

  • Haveman, R., I. de Ronde & A. Braam (2020) Landschapsecologie van Oefenterrein Joost Dourleinkazerne Een landschapsecologische systeemanalyse op basis van de vegetatiekartering 2017-2018. Rijksvastgoedbedrijf, Expertisecentrum Techniek, 115 pp. pdf

  • Haveman, R. (2000) Sigma-sociologie: onderzoek aan vegetatiecomplexen. - Stratiotes 20: 28-39. pdf

  Databases en ecoinformatics

  Een zijtak aan de boom van de plantensociologie, maar wel een waar we af en toe ons steentje aan hebben bijgedragen, recent vooral met betrekking tot de opslag van data.

  Artikelen

  • De Ronde, I, R. Haveman, A. van der Berg & T. van Heusden (2020). DUMIRA – a management related vegetation plot database of DUtch MIlitary RAnges – Vegetation Classification and Survey 1: 155-161. pdf
  • Chytrý, M., S.M. Hennekens, B. Jiménez-Alfaro, et al. (2015). European Vegetation Archive (EVA): an integrated database of European vegetation plots. – Applied Vegetation Science 19: 173-180. pdf
  • Schaminée, J.H.J., S.M. Hennekens, S.M. & R. Haveman (2005). Towards a European information system for the management of species, vegetation and landscapes. – In: U. Bohn, C. Hettwer & G. Gollub (Eds.), Anwendung und Auswertung der karte der natürlichen Vegetation Europas / Application and analysis of the map of the natural vegetation of Europe. – BfN-Skripten 156, pp. 347-357.
  • Haveman, R., J.H.J. Schaminée & S.M. Hennekens (2002). SynBioSys Europe: an expert system for plant species, vegetation types and landscapes – an initiative of the European Vegetation Survey. – Abstracts from the IXth Congress of the Czech Botanical Society, Lednice, August 19 – 23, 2002: 19-20.
  • Haveman, R. & J.H.J. Schaminée (2001). The evolution of data handling for the management of vegetation and landscapes in the Netherlands. – The First Workshop on Information Technologies Application to Problems of Biodiversity and Dynamics of Ecosystems in North Eurasia (WITA ‘2001): 251.

  Plantensociologische standplaatsbeschrijvingen van soorten

  In de meeste artikelen waarin we melding doen van bijzondere vondsten van soorten (vaak betreft het zeldzame soorten, of soorten buiten hun areaal) nemen we ook een plantensociologische beschrijving op van de vegetatie waarin deze soorten voorkomen. In onderstaande lijst zijn de meeste artikelen van onze hand met dergelijke beschrijvingen opgenomen.

  Artikelen

  • Haveman, R. & I. de Ronde (2022). Veronica spicata L. op de zuidpunt van Texel. – Gorteria - Dutch Botanical Archives 44: 1-6. pdf
  • Haveman, R. & I. de Ronde (2017). Hieracium triviale (Norrl.) Norrl. - een bijzonder havikskruid op Vlieland. – Twirre 27/2: 19-25. pdf
  • Haveman, R. & I. de Ronde (2013). Vondsten van Hieracium nemorivagum Jord. ex Boreau (Hieracium sectie Sabauda (Fr.) Arv.-Touv.) in het Drentse district. – Gorteria 36: 32-41. pdf
  • Haveman, R. & I. de Ronde (2013). Pycnothelia papillaria (Rijstkorrelmos) in het Harskampse Zand. – Buxbaumiella 95: 48-53. pdf
  • Haveman, R. & I. de Ronde (2012). Nieuwe vindplaatsen van Mibora minima (L.) Desv. (Dwerggras) in de Texelse duinen. – Gorteria 36: 18-21. pdf
  • Haveman, R. & I. de Ronde (2011). Usnea flavocardia (Gelig baardmos) in duingrasland op Texel. – Buxbaumiella 90: 23-25. pdf
  • Haveman, R. (2010). Enkele opmerkelijke vondsten van Hieracium sabaudum L. s.str. op de Veluwe. – Gorteria 34 (4): 137-143. pdf
  • De Ronde, I. & K. V. Sýkora (2009). Kleine knotszegge (Carex hartmanii Caj.) op Terschelling zevenendertig jaar gevolgd: een syntaxonomische en synecologische analyse. Stratiotes 38: 32-43. pdf
  • Haveman, R. & J.H.J. Schaminée (2008). Grote bosaardbei (Fragaria moschata) in het rivierengebied. – Stratiotes 35: 31-41. pdf
  • Haveman, R. & A. van der Berg (2007). De standplaats van Cladonia cariosa (Knobbelig heidestaartje) op Militair Luchtvaartterrein Deelen. – Buxbaumiella 79: 34-39. pdf
  • Bijlsma, R.-J. & R. Haveman (2007). Rubus canduliger, a new regional species from the Netherlands, with notes on the range structure and dynamics of brambles (Rubus L., Rosaceae). – Folia Geobotanica. 42: 315-329.
  • Haveman, R. (2006). Hieracium weverianum (stat. nov.) in de Heimansgroeve (Epen, Zuid-Limburg). – Stratiotes 32: 10-18. pdf
  • Haveman, R. (2006). Bodembewonende epifytische lichenen op de zuidpunt van Texel. – Buxbaumiella 75: 9-15. pdf