De Ronde & Haveman

De Ronde & Haveman

Onderzoeks- en Adviesbureau voor Geobotanie en Landschap

Onderzoek aan Landschap en vegetatiecomplex

Ook voor complexere vraagstukken die uitgaan boven het niveau van de vegetatie - vegetatiecomplex en landschap -  kunt u ons inschakelen. Veelal maakt dit onderzoek de integratie van zeer diverse informatie nodig, iets waarvoor we bij De Ronde & Haveman niet terugschrikken. Voor het onderzoek aan vegetatiecomplexen is onze brede kennis van de vegetatie in ons land van belang, omdat kennis van de vegetatie een voorvereiste is voor dergelijk complexonderzoek. 

 

De onderstaande lijst met mogelijkheden is zeker niet uitputtend en graag kijken we met u wat de mogelijkheden zijn om uw landschapsvragen te beantwoorden. Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op via onze contactpagina!

Sigmasociologische karakterisering van de stad

Steden herbergen een heel eigen vegetatiecomplex, ontstaan door de sterke en langdurige verandering van het substraat door de mens, het intensieve gebruik en het heel eigen microklimaat. Bovendien is de vegetatie in verschillende stadswijken vaak heel verschillend, samenhangend met de bouwperiode en de sociaal-economische status van haar bewoners. Bij de inrichting van de openbare ruimte in de stad speelt biodiversiteit een steeds grotere rol, en hierbij geeft het vegetatiecomplex een enorm belangrijke aanwijzing voor de mogelijkheden, gegeven het gebruik van de ruimte.

 

De Ronde & Haveman brengt het vegetatiecomplex van de stad voor u in kaart en analyseren de achtergronden van het ontstaan en de mogelijkheden voor ontwikkeling!

Landschapsecologische systeemanalyses

... of in het kort LESA's zijn patroonanalyses die inzicht geven in de ecologisch sturende factoren in een gebied. In een LESA worden doorgaans gegevens en kennis uit allerlei vakgebieden gecombineerd. Door een systeemgerichte benadering worden alle factoren beschouwd, zowel de historische als de fysische en de sociale, waardoor de sturende factoren zichtbaar worden die anders buiten beeld zouden blijven. Een voorbeeld van een LESA is die van het oefenterrein Joost Dourleinkazerne op de zuidpunt van Texel die we uitvoerden in dienst van het RVB.

 

Zo nodig schakelen we bij de uitvoering van analyses (bijvoorbeeld in complexe hydrologische situaties) experts uit ons netwerk in. Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn, neem dan gerust contact op, dan bespreken we of we u kunnen helpen. 

Beschrijving van dierhabitats

Veel diersoorten maken op een complexe manier gebruik van diverse begroeiingen en kennis hierover is van belang voor een adequate inrichting van gebieden, vooral in het geval van kwetsbare soorten. Om de vegetatiesamenstelling van dierhabitats te beschrijven wordt gebruik gemaakt van de zgn. 'vegetatiecomplex-analyse'. In dergelijke analyses wordt niet alleen de vegetatiesamenstelling geanalyseerd, maar wordt ook inzicht ontwikkeld over de structuur van de vegetatie. 

 

Een goed voorbeeld van een beschrijving van een dierhabitat en de bijbehorende landschapsanalyse is de door ons uitgevoerde beschrijving van het habitat van de zadelsprinkhaan op twee militaire terreinen op de Veluwe. 

Vegetatiecomplexen in de landschapsplanning

Op de grens van vegetatie- en landschapsonderzoek en advisering in de planning zetten we kennis in voor de versterking van de biodiversiteit, zowel in natuurgebieden als het agrarische gebied en de stad. 

 

Voor de invulling van de Gidsmodellen 3.0 hebben we met de adviseurs van GrondRR en Geo-Inspiratie bij het Rijksvastgoedbedrijf gewerkt aan de vegetatiecomplexen van het dekzandlandschap. De gidsmodellen visualiseren de lagen van het landschap en dienen als gespreksmodel en hulpmiddel bij de samenwerking rond landschaps- en stadsplanning. Bovendien zijn ze de onderbouwing van het WBS-beleid. Toevoeging van de vegetatiecomplexen aan de gidsmodellen maakt het mogelijk om vanaf het begin van het planningsproces de biodiversiteit als belangrijke factor mee te wegen.


Bron blokmodel: Grond, de Koning & Groenhuizen 2011