De Ronde & Haveman

De Ronde & Haveman

Onderzoeks- en Adviesbureau voor Geobotanie en Landschap

Publicaties Kust

Het kustlandschap omvat een hele reeks aan bijzondere ecosystemen met een hoge natuurwaarde. Binnen de directe invloed van de zee treffen we de kwelders en schorren met hun vegetatie van zoutverdragende planten. De ondergrond hier bestaat uit zand of slib. Het duingebied bestaat uit zand, en bestaat idialiter uit een afwisseling van droge duinen en duin-ruggen en vochtige en natte duinvalleien. Door de bijzonder kleinschalige afwisseling van successiestadia, mede als gevolg van de instabiliteit van het zand dat snel verwaait, is de vegetatie van de droge duinen bijzonder soortenrijk. De natte en vochtige duinvalleien, afhankelijk van het grondwater dat hier aan de oppervlakte komt, is de groeiplaats van een groot aantal Rode Lijst-soorten en bijzondere vegetatietypen. We hebben ruimschootse ervaring met de vastelandsduinen, die gekarakteriseerd worden door grootschalige stabiliteit en veroudering, maar ook met de hoog-dynamische en zeer jonge duinlandschappen van de Waddeneilanden. 

 

Onze publicaties over de kust en haar vegetatie bestrijken het hele scala van landschappen en ze zijn hieronder dan ook onder verschillende kopjes opgenomen; dubbelingen konden hierbij niet voorkomen worden.

 

Kwelders

 • Filius, M.J., I. de Ronde & R. Haveman (2020). De kwelderzegge-associatie (Junco-Caricetum extensae) nader bekeken. – Stratiotes 55: 34-48. pdf
 • Simons, E.L.A.N., R. Haveman & E. Kleyeeg (2016). Revision of Bolboschoenus (Asch.) Palla (Cyperaceae) in the Netherlands. – Gorteria-Dutch Botanical Archives 38: 189-223. pdf
 • Janssen, J.A.M. , R. Haveman , A.S. Kers & I. de Ronde (2012). De Zandzeekraal-associatie (Salicornietum decumbentis) in Nederland. – Stratiotes 43: 26-33. pdf

 

Droge duinen

 • Haveman, R. & I. de Ronde (2022). Veronica spicata L. op de zuidpunt van Texel. – Gorteria - Dutch Botanical Archives 44: 1-6. pdf
 • Haveman, R. (2021). Op dat hele kleine stukje aarde. Een plantensociologische vakantievertelling. – Stratiotes 56: 13-28. pdf
 • De Ronde, I. & R. Haveman (2020). Het Claytonio-Anthriscetum caucalidis in de meeuwen­kolo­nies op de Hors en de Vliehors. – Stratiotes 55: 6-18. pdf
 • Haveman, R. & I. de Ronde (2019). Gedachten over het Euphorbio paraliadis-Ammophiletum op Texel. – Stratiotes 54: 27-41. pdf
 • Haveman, R. & I. de Ronde (2017). Hieracium triviale (Norrl.) Norrl. - een bijzonder havikskruid op Vlieland. – Twirre 27/2: 19-25. pdf
 • Haveman, R. & I. de Ronde (2012). Nieuwe vindplaatsen van Mibora minima (L.) Desv. (Dwerggras) in de Texelse duinen. – Gorteria 36: 18-21. pdf
 • Haveman, R. & I. de Ronde (2011). Usnea flavocardia (gelig baardmos) in duingrasland op Texel. – Buxbaumiella 90: 23-25. pdf
 • Haveman, R. & A. van Haperen (2008). Bramenrijke duinstruwelen. – Stratiotes 36/37: 63-86. pdf
 • Haveman, R. (2006). Bodembewonende epifytische lichenen op de zuidpunt van Texel. – Buxbaumiella 75: 9-15. pdf
 • Haveman, R. (2000). Mibora minima (L.) Desv. op Texel. – Gorteria 26: 35-36.pdf
 •  

Duinvalleien

 • De Ronde, I. & R. Haveman (2013). Veranderingen op de Hors 1984-2011. – In: R. Roos & N. van der Wel (red.), Duinen en Mensen: Texel. Natuurmedia, Amsterdam, pp. 100-101. pdf
 • De Ronde, I. & K. V. Sýkora (2009). Kleine knotszegge (Carex hartmanii Caj.) op Terschelling zevenendertig jaar gevolgd: een syntaxonomische en synecologische analyse. Stratiotes 38: 32-43. pdf
 • De Ronde, I. (2003). Carex hartmanii. Een onderzoek naar vegetatie en standplaatsfactoren in het Mierenplak op Terschelling. Wageningen, Staatsbosbeheer & Wageningen Universiteit 76 pp. pdf

 

Soorten

 • Haveman, R., I. de Ronde & A. Braam (2020). Landschapsecologische analyse  van Oefenterrein Joost Dourleinkazerne. Intern rapport Rijksvastgoedbedrijf, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Wageningen, 115 pp. pdf

 • Haveman, R. & I. de Ronde (2022). Veronica spicata L. op de zuidpunt van Texel. – Gorteria - Dutch Botanical Archives 44: 1-6. pdf

 • Haveman, R. & I. de Ronde (2017). Hieracium triviale (Norrl.) Norrl. - een bijzonder havikskruid op Vlieland. – Twirre 27/2: 19-25. pdf

 • Haveman, R. & I. de Ronde (2012). Nieuwe vindplaatsen van Mibora minima (L.) Desv. (Dwerggras) in de Texelse duinen. – Gorteria 36: 18-21. pdf

 • Haveman, R. & I. de Ronde (2011). Usnea flavocardia (gelig baardmos) in duingrasland op Texel. – Buxbaumiella 90: 23-25. pdf

 • De Ronde, I. and K. V. Sýkora (2009). Kleine knotszegge (Carex hartmanii Caj.) op Terschelling zevenendertig jaar gevolgd: een syntaxonomische en synecologische analyse. Stratiotes 38: 32-43. pdf

 • Van Dort, K.W., R. Haveman, B. Kers & L. Spier (2007). Ramalina subfarinacea (Melig kusttakmos) en andere nieuwe korstmossen en mossen op Rottumerplaat. – Buxbaumiella 79: 58-61. pdf
 • Haveman, R. (2006). Bodembewonende epifytische lichenen op de zuidpunt van Texel. – Buxbaumiella 75: 9-15. pdf

 • De Ronde, I. (2003). Carex hartmanii. Een onderzoek naar vegetatie en standplaatsfactoren in het Mierenplak op Terschelling. Wageningen, Staatsbosbeheer & Wageningen Universiteit 76. pdf

 • Haveman, R. (2000). Mibora minima (L.) Desv. op Texel. - Gorteria 26: 35-36. pdf

 

Systemen en landschap

 • Haveman, R. I. de Ronde & A. Braam (2020). Landschapsecologie van Oefenterrein Joost Dourleinkazerne. Een landschapsecologische systeemanalyse op basis van de vegetatiekartering 2017-2018. Rapport Rijksvastgoedbedrijf, Expertisecentrum Techniek, afdeling Natuur, Wageningen, 115 pp. pdf
 • De Ronde, I. & R. Haveman (2020). Het Claytonio-Anthriscetum caucalidis in de meeuwenkolonies op de Hors en de Vliehors. – Stratiotes 55: 6-18. pdf
 • Haveman, R.,  I. de Ronde, E.J. Weeda & J.H.J. Schaminée (2017). Salicetea arenariae. – Stratiotes 50/51: 119-137. pdf
 • De Ronde, I. & R. Haveman (2013). Veranderingen op de Hors 1984-2011. – In: R. Roos & N. van der Wel (red.), Duinen en Mensen: Texel. Natuurmedia, Amsterdam, pp. 100-101. pdf
 • Haveman, R., I. de Ronde & K.W. van Dort (2013). Schietrange De Vliehors. – In: K.W. van Dort et al. (red.), Excursieverslagen 2009, Plantensociologische Kring Nederland, Wageningen, pp. 31-35. pdf
 • Haveman, R. (2009). Duinen Vlieland. – In: J.A.M. Janssen  & J.H.J. Schaminée (red.), Europese natuur in Nederland. Natura 2000-gebieden van zee en kust, KNNV Uitgeverij, Zeist, pp. 190-195. pdf