De Ronde & Haveman

De Ronde & Haveman

Onderzoeks- en Adviesbureau voor Geobotanie en Landschap

Botanische inventarisatie en monitoring 

Voor het (veld-)onderzoek aan soorten bent u bij De Ronde & Haveman aan het goede adres: we hebben een brede kennis van de Nederlandse flora en helpen u deskundig bij het in beeld brengen van de soorten in uw terrein. Of het nu gaat om het verzamelen van verspreidingsdata, om de verklaring van verspreidingspatronen aan de hand van recente of historische terreinkenmerken, of om meer omvattende overzichten, we helpen u graag! We zijn gespecialiseerd in een aantal lastige groepen die vaak onderbelicht blijven in inventarisaties, namelijk de bramen (Rubus) en havikskruiden (Hieracium). 

Hieronder vindt u een greep uit onze diensten (ook bij onze voormalige werkgevers, de Dienst Vastgoed Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf) en publicaties die te maken hebben met soorten, verspreidingsonderzoek en taxonomisch onderzoek. We hebben niet geprobeerd een volledig overzicht te geven, maar onderstaande geeft een goed beeld van onze expertise en de diensten die u van ons kunt verwachten. Mocht u vragen hebben over wat we voor u kunnen doen, of wilt u weten wat de mogelijkheden zijn, neem dan gerust contact op.

Inventarisatie havikskruiden

In Nederland kwamen aan het begin van de 20ste eeuw circa 100 havikskruidsoorten voor. Een deel van deze diversiteit is verdwenen, door grootschalige veranderingen in het landschap en 'ongelukkige' beheersingrepen. Veel van deze soorten waren uniek voor ons land (endemen) en ééns verdwenen is dan ook voorgoed verdwenen. De bescherming van de nog aanwezige biodiversiteit begint bij de goede inventarisatie: weten wat je hebt is een eerste stap in een adequate bescherming. Wij kunnen u helpen bij het in kaart brengen van de bijzondere havikskruiden en het opstellen van een beheersadvies om de bestaande waarden te beschermen.

 

Meer informatie over havikskruiden is te vinden op onze kennispagina over havikskruiden.

Historisch-ecologische duiding van verspreidingspatronen

De verspreiding van soorten is niet alleen afhankelijk van de standplaatsomstandigheden, maar ook van de historie van de plaats. Wij brengen voor u deze historische relatie in beeld en stellen op basis hiervan een beheerplan op. 

 

In dienst van het RVB onderzochten wij de binding van Kleine tijm (Thymus serpyllum) en Gewone vleugeltjesbloem (Polygala vulgaris) aan oude leempaden op het Artillerieschietkamp Oldebroek. De  binding aan deze oude infrastructuur heeft belangrijke consequenties voor het behoud van een aantal  (sterk) bedreigde soorten, bijvoorbeeld bij de aanleg van nieuwe en het onderhoud van de oude paden. Op basis hiervan zijn enkele paden hersteld en weer toegankelijk gemaakt voor het (militaire) verkeer.

Inventarisatie bramen

De Ronde & Haveman heeft de specialistische kennis in huis om voor u de bramen te inventariseren. Of u nu iets wilt doen aan het verbeteren van bosranden, wilt weten of u bijzondere bramen in uw bos of houtwallen heeft, of te kampen hebt met de verdringing van bijzondere bosplanten door bramen, wij kunnen u een stap verder helpen. Door te inventariseren of er wellicht oud-bosbramen in uw terrein groeien, of door onderzoek te doen aan de oorzaken van de verbraming. Zie bijvoorbeeld het rapport dat we schreven voor Het Flevo-landschap over bramen in 't Zand.

 

In opdracht van het DT Droog zandlandschap en de VBNE schreven we mee aan Bramenland Nederland, een brochure met informatie over de rol van bramen in ons landschap en de bijzondere biodiversiteit die ze vertegenwoordigen. Deze brochure is gratis te downloaden op de website van het OBN.

Harmonisatie soortenlijsten Floron-Turboveg

Voor het onderhoud aan de Landelijke Vegetatiedatabank (LVD) zijn we momenteel bezig met het harmoniseren van de soortenlijst van de Online Verspreidingsatlas en de soortenlijst in Turboveg/LVD. Hier komen onze kennis over de taxonomie van de Nederlandse flora en onze ervaring met het werken met grote en omvattende databases samen. 

Beoordeling ecologische geschiktheid

We hebben ruime ervaring met de beoordeling van de ecologische geschiktheid van terreinen voor doelsoorten ten behoeve van soortbeschermingsplannen en optimalisatie van het beheer. We helpen u graag dit ook in uw terrein toe te passen.

 

Voor de herinrichting van de schietbanen bij Harskamp  onderzochten we bij de DVD de standplaats en landschappelijke positie van Valkruid (Arnica montana) en de mogelijkheden voor uitbreiding van de populatie van deze zeldzame soort. Hierbij hebben we tal van informatiebronnen gebruikt, waaronder bodemkaart en geomorfologische kaart, het AHN en de  vegetatieopnamen van de heischrale graslanden van het terrein. Zo konden we een nauw omschreven zone aanwijzen waarin het beheer voor Valkruid geoptimaliseerd kan worden. 

Beoordeling ecologische geschiktheid

Beoordeling ecologische geschiktheid

Beoordeling ecologische geschiktheid