De Ronde & Haveman

De Ronde & Haveman

Onderzoeks- en Adviesbureau voor Geobotanie en Landschap

Ecologische advisering

Ecologische advisering is altijd maatwerk en nooit "one size fits all". Afhankelijk van de functie van het terrein, de plaats in het landschap en de huidige staat van de natuur zal onze ecologische advisering altijd afgewogen zijn, indachtig ons devies: lokale en plaatsgebonden kennis voor een advies op maat! Daarbij schuwen we niet om in te gaan tegen gevestigde beelden als deze niet gebaseerd zijn op ecologisch inzicht. Juist in complexe situaties, waar verschillende en soms tegenstrijdige functies om aandacht vragen, kunnen wij u van ecologisch advies voorzien, om de biodiversiteit op uw terrein te versterken. Hierbij zien wij altijd mogelijkheden om biodiversiteit duurzaam te combineren met het gebruik van het terrein door onze brede kennis van de vegetatie en hoe deze zich ontwikkelt onder menselijkeinvloed.

 

Ook voor kennissyntheses en bijvoorbeeld het opstellen van beheer- en inrichtingsplannen en -visies kunt u ons benaderen. Mocht u vragen hebben, dan kunt u ons vinden via de gegevens op  onze contactpagina. De volgende onderwerpen geven een (niet uitputtend) beeld van wat u van ons kunt vragen en verwachten.

Kennissynthese / Literatuurstudie

In een kennissynthese brengen we alle beschikbare kennis rond een onderwerp samen, vaak rond een bepaalde vraag, met het doel die kennis breed beschikbaar te stellen ('knowledge support') of het nemen van beslissingen te ondersteunen ('decision support'). Kennissyntheses worden vaak ingezet om kennislacunes inzichtelijk te maken, of om beleid te ondersteunen.

 

De afgelopen decennia hebben we meegewerkt aan verschillende kennissyntheses, zoals recent de herziening van de Herstelstrategieën stikstofgevoelige habitats (voor WEnR) en Bramenland Nederland (in opdracht van de VBNE). In het verleden zijn bijvoorbeeld bijdragen geleverd aan het OBN Préadvies Mossen en Korstmossenhet OBN-rapport  Branden als EGM-maatregel en een literatuurstudie naar De effecten van biologische landbouw op biodiversiteit.

Beheervisies en beheerplannen

Ook voor het opstellen van beheervisies en beheerplannen kunt u ons inschakelen. Hierbij werken we nauw samen met de opdrachtgever, waarbij we onze kennis gebruiken in het proces en in de inhoud. In het proces schetsen we de mogelijkheden en stellen we vragen om de discussie te voeden, om zo uiteindelijk tot het beste resultaat te komen. Inhoudelijk kunnen we visie en plannen overtuigend en onderbouwd op schrift stellen, zodat altijd duidelijk is wat bedoeld wordt, zowel in de argumentatie als in de gestelde doelen.

 

Voor het beheerplan van het Artillerieschietkamp Oldebroek hebben we met alle belanghebbenden van het RVB een visie opgesteld waarin de natuurlijke gesteldheid van het terrein (volgens de Landschappelijke Bodemkaart) leidend was en waarvoor wij uiteindelijk ook de mogelijke ontwikkelingsrichtingen voor de vegetatie hebben onderzocht, gedifferentieerd naar landschappelijke eenheid.

Beoordeling ecologische geschiktheid

Beoordeling ecologische geschiktheid

Beoordeling ecologische geschiktheid